Menu
header photo

2015 Schedule

                                         

02-Jun-15 06-Jun-15 VortexHealing Basic Training (5 days) Denver, CO USA                                                                                    Donna: (+1)303-862-5216 vortexhealingdenver@gmail.com

07-Jun-15 07-Jun-15 Deepening in Meditation with Merlin (1 day) Denver, CO USA                                                                         Donna: (+1)303-862-5216 vortexhealingdenver@gmail.com

07-Oct 15 11-Jun-15 VortexHealing Basic Training (5 days) Seattle WA USA                                                                                     Gailynn: (+1)480-203-9624 gailynncarroll@gmail.com

24-Oct-15 28-Oct-15 Magical Structures (5 days) Tempe, AZ USA                                                                                                     Gailynn: (+1)480-203-9624 gailynncarroll@gmail.com

29-Oct-15 29-Oct-15 Sensing: Psychic & Consciousness Dev. (1 day) Tempe, AZ USA                                                                   Gailynn: (+1)480-203-9624 gailynncarroll@gmail.com

07-Nov-15 09-Nov-15 Presence (3 days) Berkeley, CA USA                                                                                                                     Luke: (+1) 510-342-6734 vhberkeley@gmail.com

11-Nov-15 15-Nov-15 VortexHealing Basic Training (5 days) Berkeley, CA USA                                                                                   Luke: (+1) 510-342-6734 vhberkeley@gmail.com